Ubicació: Girona
Promotor: Caixa Girona
Superfície: 19.905,50 m2
Data finalització: 1979

[+ info]
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...

L'obra social de "Caixa Girona" ens va encarregar Pla Parcial, urbanització i 400 habitatges. Es plantejà fer una anella de circumval·lació que deixava una zona de bosc d'alzines i roures al seu interior, amb un superfície de 3 o 4 Ha. A la banda de llevant es plantejà de fer uns blocs retranquejats d'herència "coderquiana". Sense patis, amb unes plataformes verdes que augmentaven la zona verda i creaven els accessos als habitatges entremig dels arbres. Es van fer 143 habitatges.

Malauradament llavors, l'Ajuntament canvià el planejament, desvirtuant la idea primigènia. Els edificis d'habitatges constaven de planta baixa i tres plantes amb quatre habitatges per planta, amb una distribució retranquejada que permetia tenir totes les dependències amb ventilació exterior i màxim assolejament. S'aplicaren totes les mesures d'aïllament i estalvi energètic previstes segons la normativa vigent.